Schiller Instituttets svarer på trafikminister

Flemming Hansens afvisning af et dansk magnetsvævetognet.

Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, havde den 18. april 2007 følgende kommentar til Flemming Hansens afvisning af et dansk magnetsvævetognet:

"I sit brev til Folketingets Trafikudvalg den 16. april bekræfter Flemming Hansen, at det er teknologisk muligt at rejse fra Århus til København på omring en halv time. Han erkender også at det er sjældent at modtage forslag i den skala, Schiller Instituttet har fremlagt om et dansk magnetsvævetogsnet. Det er derfor ønskeligt, at trafikministeren bare et øjeblik tager sine snæversynede budgetbriller af og seriøst overveje de projekter, der er nødvendige her i Danmark og Europa på langt sigt, dvs. de næste 50 år.

Hvis Danmark havde fulgt Flemming Hansens logik om blot at følge i Tysklands fodspor, havde vi hverken haft en bro over Storebælt eller Øresund i dag - og vil heller ikke få en over Femern Bælt. Det er desværre en velkendt sag, at Tyskland længe har været fanget i 68-kulturens anti-teknologiske grønne lænker. Hvis de skal hjælpes ud af dem, skal Danmark gå foran og yde den fornødne inspiration – i stedet for at lægge os i kølvandet på et skib, der ikke sejler. Vi bør om nødvendigt stå alene som bygherre for Femern Bælt-forbindelsen og samtidig påbegynde bygningen af fremtidens infrastruktur i form af et dansk magnetsvævetognet.

Som trafikministeren har bemærket, indebærer det store investeringer over de næste årtier, men det er den eneste seriøse måde at få brugbare alternativer til trafik på motorvejene. Ligesom tidligere regeringer måtte investere en meget større andel af nationalbudgettet, end vi har set det i de sidste to årtier, for at opbygge et nationalt vej- og jernbanenet. Det er en skandale at rejsetiden på jernbanen er længere i dag end for 10 år siden! Men selv med meget store investeringer i det konventionelle jernbanenet og danske motorvejsnet vil det danske samfund og den danske økonomi blive hæmmet i sin udvikling, hvis vi ikke gør brug af fremtidens teknologi - som de magnetsvævetog der suser rundt i Shanghai i dag. Det kræver investeringer af en størrelse, der virker vanvittigt store på kort sigt, men de langsigtede samfundsøkonomiske gevinster er så store, at det er vanvid ikke at foretage dem.

Forhåbentlig vil Folketinget og Infrastrukturkommissionen sammen med Schiller Instituttet være Flemming Hansen behjælpelig med at finde frem til de store investeringer vi skal lave i den fremtidige infrastruktur i stedet for blot at afvise dem ud fra kortsynede budgetbetragtninger – også når det gælder et fremtidigt dansk hurtigtogsnet. For at få de rette briller på, kan trafikministeren og vi andre så studere et skrift af den amerikanske økonom Lyndon LaRouche om nødvendigheden af et statsligt investeringsbudget, som er blandt bilagene til Folketingets Trafikudvalgs behandling af sagen. Det er værd at huske på, at det er nutidens "udgifter" til investeringer, der er grundlaget for samfundets "indtægter" i fremtiden."

Links vedrørende Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Trafikudvalg: http://www.schillerinstitut.dk/danmark_behoever_magnettog.html

Flemming Hansens svar til Folketingets Trafikudvalg: http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/tru/spm/178/svar/endeligt/20070416/365010.htm