Schiller Instituttet
- en international kampagne


Schiller Instituttet blev dannet i maj 1984. Instituttet bærer sit navn efter "frihedens digter" Friedrich Schiller (1759 - 1805). Grundlægger og international præsident er Helga Zepp-LaRouche, der er gift med den amerikanske økonom og politiker Lyndon LaRouche.

Schiller Instituttet er en international politisk forening med afdelinger i Danmark, Tyskland, Sverige, Italien, Frankrig, Rusland, Ukraine, Armenien, Polen, Slovakiet, Ungarn, Indien, Australien, USA og Canada, samt flere lande i Latinamerika. Instituttet har desuden kontakt til en stort antal enkeltpersoner i mange andre nationer, bl.a. i Afrika og Mellemøsten, der ofte selv betegner sig som "Schiller Instituttets venner".

Schiller Instituttet er gennem årene blevet den overordnede og samlende organisation for de internationale kredse og netværk, der samarbejder med den amerikanske økonom og tidligere demokratiske præsidentkandidat Lyndon LaRouche. Instituttet har udviklet sig til en primær modpol til ideen om nulvækst, der desværre er fremherskende i en stor del af verdens institutioner.

Instituttets aktiviteter er præget af en holdning om, at først når det nuværende internationale valuta- og finanssystemets uretfærdigheder er overvundet, kan en menneskeværdig udvikling - og dermed en varig fred - opnås for jordens folkeslag. Schiller Instituttet fastholder, at verdens voksende befolkning skal gives en meningsfuld, værdig og produktiv tilværelse på en levestandard, der svarer til den, vi kender i Europa i dag. Instituttet arbejder intensivt for at udarbejde og virkeliggøre en økonomisk strategi for, hvorledes 10 milliarder mennesker skal kunne tilbydes en sådan tilværelse.

Forestil dig Indiens knap én milliard mennesker og Kinas godt én milliard medborgere på et dansk produktivitetsniveau. Under sådanne forhold ville Kina og Indien uden sammenligning være verdens stærkeste økonomiske magter! Her ligger forklaringen på, at verdens nuværende stormagter og internationale institutioner som FN, den International Valutafond (IMF) og Verdensbanken så energisk insisterer på, at det er befolkningstilvæksten og ikke fattigdommen, der skal bekæmpes.

 

Principper for Schiller Instituttet

Schiller Instituttet arbejder for at skabe en ny retfærdig økonomisk verdensorden, som sikrer udvikling for alle folkeslag.

Paa tærskelen til det næste årtusinde, er den største udfordring, vi er stillet overfor, den sydlige halvkugles befrielse fra underudvikling og uværdig fattigdom.

Den fredelige revolution i Østeuropa har givet os muligheden for at gøre den europæiske økonomi til lokomotivet i en sådan ny verdensorden. Med en ny fase af videnskabeligt og teknologisk opsving i hele Europa med dets 500 millioner mennesker, skaber vi forudsætningerne for den nødvendige teknologioverførsel til udviklingslandene.

For mange lande i Latinamerika, Asien og Afrika indebærer retten til udvikling også, at de får mulighed for at frigøre sig fra narkotikadyrkningens lænker og ved hjælp af projektbundne kreditter bliver i stand til at sætte deres menneskelige, industrielle og landbrugsmæssige kræfter helt og fuldt ind paa en udvikling af befolkningernes vilkår.

Det er også helt i industrinationernes egen interesse at bekæmpe narkotikamafiaen. Kun derigennem kan vi beskytte vores unge og dermed vores fremtid.

Schiller Instituttet ser det som sit særlige ansvar, at gøre alt der overhovedet er muligt for at redde det afrikanske kontinent, som de internationale finansinstitutioner forlængst har afskrevet. Vi kæmper for at udvikle Afrika gennem store hasteprogrammer for opbygningen af infrastruktur, industri og landbrug.

En ny, retfærdig økonomisk verdensorden kan kun blive til virkelighed, hvis den følges af en global kulturel og moralsk renæssance. I 1989, da man i Kina og Østeuropa, ofte med livet som indsats, rystede diktaturerne og i nogle tilfælde brød dets lænker, blev det i vor tid levendegjort, at der findes universelle værdier, som ligger til grund for menneskets umistelige rettigheder. Denne vilje til individuel menneskelig frihed blev understreget af, at man i Kina valgte frihedsgudinden og i Østtyskland "Ode til Glæden" til frihedskampens symboler.

Kun med et menneskesyn i hvilket mennesket ses skabt i den levende Guds billede, eller som det Schiller kalder "en skøn sjæl", kan vi finde den nødvendige skabende evne til at udnytte denne historiske chance til at forme grundlaget til en ny gylden tidsalder.

Schiller Instituttet har sat sig det mål, at levendegøre alle de store kunstneres og humanisters værker, som har bidraget til menneskehedens fremskridt.

Menneskets umistelige rettigheder, som de er beskrevet i Den amerikanske Uafhængighedserklæring og i Rütli-eden i Schillers frihedsdrama "Wilhelm Tell", skal vindes overalt på denne klode. Schiller Instituttet bekæmper derfor alle former for diktatur.

Schiller Instituttet vedkender sig Friedrich Schillers ideer, da ingen anden mere virkningsfuldt har sammenknyttet tankerne om republikansk frihed og poetisk skønhed.

For Schiller, som for medlemmerne af dette institut, er det største kunstværk, det at bygge politisk frihed.Det følgende er en stærkt forkortet liste over LaRouches venners og Schiller Instituttets aktiviteter frem til 1998:

1975: Lyndon LaRouches forslag til en ny, retfærdig økonomisk verdensorden omdeles til deltagerne ved De alliancefrie Landes møde i Lima, Peru.

1976: På et topmøde i Sri Lanka vedtager De alliancefrie Lande et krav om en ny økonomisk verdensorden. Kravet fremlægges på FN's generalforsamling af Guyanas udenrigsminister Frederick Wills. Wills blev senere en af Schiller Instituttets grundlæggere, og var indtil sin død i 1992 stærkt engageret i instituttets arbejde.

1978: Tidsskriftet EIR præsenter bogen Dope, Inc. Bogen viste over sine 500 sider hvorledes den internationale handel med narkotika omsætter flere penge end selv handelen med olie, og hvorledes den globale finansverden er blevet lige så afhængig af narkopenge, som narkomanen er af sin narkotika. Bogen er stadig den dag i dag et international referencepunkt for krigen mod narkotika og findes i et opdateret oplag.

1982: Efter et møde med Mexicos præsident Lopez Portillo fremlægger Lyndon LaRouche sin plan "Operation Juares". Det er midt i Latinamerikas gældskrise. LaRouche opfordrer de gældsatte lande til at danne et "gældskartel". Operation Juarez indeholder desuden en plan for, hvorledes hele kontinentet kan industrialiseres, og LaRouche advarer imod den brutale nedskæringspolitik, som desværre bliver gennemtrumfet af IMF i de efterfølgende år.

1983: "Beam the Bomb". Lyndon LaRouches forslag til opbygningen af et laser-baseret missilforsvarssystem bliver den 23. marts til præsident Reagans berømte SDI-program, af pressen kaldet "stjernekrigsprogrammet". EIR og organisationer med tilknytning til LaRouche iværksætter rundt om i verden en omfattende kampagne for at vise, hvorledes et SDI-program, med udvikling af laser- og partikelstrålevåben baseret på nye fysiske principper, kan danne kernen i et nyt teknologisk og økonomisk opsving i lighed med det, som præsident Kennedys rumprogram skabte i 60'erne.

1984: Schiller Instituttet etableres for styrke den vestlige alliance mellem USA og Vesteuropa. Instituttet vil, ved at fremme den vestlige klassiske kultur og menneskesyn, som det bla. kommer til udtryk hos "frihedens digter" Friedrich Schiller, styrke sammenholdet mellem befolkningerne i USA og Europa. Instituttet arrangerer i de følgende år adskellige internationale konferencer samt en række klassiske koncerter i USA, hvor unge europæiske musikere optræder.

1988: I en tale i Berlin den 12. oktober forudser Lyndon LaRouche Berlin-murens fald og kræver en tysk genforening. Schiller Instituttets iværksætter sin store "Mad for Fred" kampagne med et samarbejde mellem Øst og Vest som hovedpunkt. Kampagnen sigter også mod at redde det moderne, familieejede landbrug fra at blive overtaget af koncernejede industrilandbrug.

1989: Berlin-murens fald. Lyndon LaRouche fremlægger sit forslag til etableringen af et industrikraftcenter kaldet "Den produktive Trekant, Paris-Berlin-Wien", til genopbygningen af Østeuropa. Schiller Instituttet opbygger hurtigt kontakter til mange politiske grupper bag det faldne jerntæppe.

1992: Schiller Instituttets kampagne for at genindføre Giuseppe Verdis kammertone og hermed en lavere orkesterstemning, der kan rede operasangernes stemmer, forstærkes med udgivelsen af bogen "A Manuel on the Rudiments of Tuning and Registration, Vol 1: Introduction and the Human Singing Voice".

1994: LaRouche løslades den 26. januar efter at have afsonet 5 år af en dom på 15 års fængsel. Fængslingen af LaRouche og seks af hans medarbejdere var en politisk og juridisk skandale. Over ét tusinde sagfører og jurister underskrev derfor en appel om at få dommen omstødt. Schiller Instituttet iværksætter en international kampagne for at få LaRouches navn renset. I USA tilslutter mere end 700 nuværende og tidligere folkevalgte politikere sig instituttets krav. Men de politiske kredse omkring tidligere præsident George Bush modsætter sig indædt den juridiske og politiske støtte til LaRouche. Fem af LaRouches medarbejdere er forsat fængslet: Michael Billington, Lawrence Hecht, Paul og Anita Gallagher samt Donald Phau. Alle afsoner umenneskelige lange domme. Michael Billingtons dom på 77 års fængsel er historiens strengeste dom for påstået ulovlig økonomisk aktivitet. Schiller Instituttet arbejder ihærdigt for at få Billington og de fire andre løsladt og renset.

1994: Byg den "Nye Silkevej"! Tre fjerdedel af verdens befolkning lever i Eurasien. De fleste af kontinentets store byer ligger stadig langs de tre historiske landeveje, som forbinder Europa og Asien. Schiller Instituttet begynder en kampagne for at genopbygge disse gamle forbindelseslinier som moderne "udviklingskorridorer", der vil udgøre "hovedpuls- og blodårer" i hele kontinentets industrialisering.

1994: Lyndon LaRouche udgiver sin 9. økonomiske prognose. Han advarer om, at den eksplosive vækst i de nye spekulationsinstrumenter, kaldet "derivater", sammen med den fortsatte underminering af det fysiske økonomiske grundlag vil lede til et sammenbrud i det internationale finanssystem. Han foreslår en øjeblikkelig konkursbehandling af finanssystemet, og skabelsen af nye krediter til opbygning af den globale fysiske økonomi.

1995: FN's Sociale Topmøde i København i marts. I Bella Centeret tager Schiller Instituttets repræsentanter personligt kontakt med delegerede fra mere end 130 lande, og under selve topmødet fik ca. 40 statsoverhoveder personligt overrakt en pakke med instituttets politiske forslag og programmer. Schiller Instituttet arrangerer også sin egen konference om "Global Udvikling" den 9. marts. Der deltog 45 repræsentanter fra 14 forskellige lande. Konferencens hovedtaler var Ugandas tidligere præsident Godfrey Binaisa. Under FN-konferencens topmøde var Schiller Instituttet desuden medarrangør af en demonstration foran Bella Centeret til støtte for den nødlidende befolkning i Bosnien-Hercegovina og i protest imod FN's ynkelige indsats i det krigshærgede land.

1996: Schiller Instituttets internationale præsident Helga Zepp-LaRouche præsenterer instituttets forslag til en "Ny Silkevej" på en konference i Beijing, arrangeret af den kinesiske regering med 400 deltagere fra 34 lande.

1997: Schiller Instituttet udsender sammen med Den afrikanske Borgerettighedsbevægelse en appel til præsident Clinton om at stoppe folkemordet i Afrika. Tjekkoslovakiets tidligere vicepræsident og formand for Schiller Instituttets i Slovakiet, Jozef Miklosko, fremlægger Lyndon LaRouches forslag til et nyt Bretton Woods-system på en konference i Manila, Malaysia.

1998: Schiller Instituttet er medarrangør af en stor koncert i Washington, USA, med drengekoret fra St. Thomaskirken i Leibzig (Johan Sebastian Bachs kor).

 


(Angående Schiller Instituttets danske publikationer, se under "Publikationer")