Vedtægter for foreningen »Schiller Instituttet i Danmark«

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er »Schiller Instituttet i Danmark« eller i daglig tale blot »Schiller Instituttet«.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Indtil videre er det Sankt Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg, men kan ændres ved beslutning af bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningen samarbejder med det internationale Schiller Institut, som blev grundlagt af Helga Zepp-LaRouche i 1984, og Lyndon LaRouches internationale bevægelse.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. »Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke« står der i Den amerikanske Uafhængighedserklæring fra 1776.

Da USA’s grundlæggende fædre, under inspiration fra Gottfried Wilhelm Leibniz, skrev disse bevingede ord, var de truet på deres liv og frihed, og måtte forsvare sig imod Det britiske Imperium. De sejrede i den kamp, blandt andet fordi de fik opbakning fra unge europæere, der delte deres higen efter frihed og retfærdighed. Frihedens digter Friedrich Schiller, som Schiller Instituttet er navngivet efter, arbejdede livet igennem på at omplante de amerikanske idealer i europæisk jord.

Tiden er nu kommet, hvor disse frihedsrettigheder må udbredes til hele verden, og specielt de dele, hvor milliarder af mennesker i de seneste årtier har lidt under en stadig stigende økonomisk uretfærdighed og udplyndring. På grund af globaliseringens angreb på nationalstaterne, finansspekulanternes destruktive grådighed og 68-kulturens nulvækstideologi, gennemlever vi nu et sammenbrud af det globale finanssystem med en akut fare for en ny mørk middelalder. Derfor må vi, som Friedrich Schiller beskrev det, kæmpe på samme tid som patrioter for vores land og som næstekærlige verdensborgere.

Et lands fremgang og velstand behøver ikke at fremmes på bekostning af andre mennesker og nationer. Ved hjælp af videnskabeligt og teknologisk fremskridt kan vi ikke blot få det bedre selv, men også skabe de økonomiske og teknologiske forudsætninger for global økonomisk vækst, hvorved alle mennesker og nationer kan få det bedre. Med indførelsen af en ny retfærdig økonomisk verdensorden, i form af det nye Bretton Woods-finanssystem som Lyndon LaRouche har kæmpet for igennem årtier, vil nationer have mulighed for at beskytte deres befolkninger og økonomier imod multinationale finansinteressers udplyndring. I ånden fra Den westfalske Fred i 1648, kan suveræne nationer samarbejde i et forhold baseret på gensidig respekt og med stadigt hensyn til den andens fordel. Dermed vil grundlaget være til stede for Den eurasiske Landbro og andre store infrastrukturprojekter, der kan løfte milliarder af mennesker ud af fattigdom.

Schiller Instituttet mener, at alle mennesker bør have muligheden for at udvikle deres erkendelsesmæssige og kreative evner, så de kan anvende deres unikke talent i menneskehedens tjeneste.

Derfor arbejder vi i H.C. Ørsteds ånd for at udbrede naturvidenskabelig forståelse, og at fremme opdagelsen og anvendelsen af nye fysiske principper og banebrydende teknologier, der kan revolutionere økonomierne og højne kundskabsniveauet.

På lignende vis kæmper vi for at udbrede klassisk kunst og musik, der inspirerer og udvikler den menneskelige kreativitet, og samtidigt danner vores sociale og moralske karakter, så vi tænker stort og handler på vegne af det almene vel for de nuværende og kommende generationer.

Vi ønsker også at lade os inspirere af store digtere som Platon, Shakespeare, Schiller og H.C. Andersen, og tage de bedste idealer fra den græske klassik og andre store perioder, for at give dem nyt liv og indhold i dag. Vi ønsker at skabe en verdensomspændende renæssance.

Samtidigt har vi et særligt ansvar for at sprede Schillers tanker og ideer, da han som ingen anden har sammenknyttet tanken om republikansk frihed med poetisk skønhed. For Schiller, som for medlemmerne af dette institut, er det største kunstværk dét, at bygge politisk frihed.

Stk. 2. »Individet er ikke begyndt at leve, før det hæver sig op over sine egne personlige bekymringer, og bekymrer sig om hele menneskehedens ve og vel.«

-Martin Luther King

Schiller Instituttets formål nås bl.a. ved:

-         At udbrede vores budskab gennem gadeorganisering, massedistribution af vores kampagneaviser og uddeling af Schiller Instituttets materiale, hvorigennem vi bringer politik ud til befolkningen og engagerer dem i vores kampagne.

-         At hverve nye medlemmer og inspirere flest mulige til at støtte og deltage i Schiller Instituttets aktiviteter.

-         At udgive skriftligt og elektronisk materiale på dansk gennem nyhedsbreve, kampagneaviser, hjemmesider, videoer m.m.

-         At deltage aktivt i den danske politiske proces gennem fremlæggelsen af vore ideer for politikere, diplomater, erhvervsledere, fagforeningsfolk og andre politiske og uddannelsesmæssige institutioner. Derudover at påvirke den offentlige debat ved at fremføre vores ideer gennem aviser, radio, tv og internetmedier.

-         At arrangere møder, foredrag, seminarer og konferencer, og uddannelsesvirksomhed gennem studiegrupper, internetkonferencer og telefonmøder.

-         At opstille projekter, hvor medlemmer og andre interesserede studerer og arbejder med økonomi, videnskab, filosofi, historie, sang og klassisk musik m.m.

-         At finde store personligheder i den danske og internationale historie, der har spillet en afgørende positiv rolle i den menneskelige udvikling, og udbrede kendskabet til dem, så de kan inspirere en positiv identitet og udvikling i dag.

-         At deltage i internationale konferencer og kampagner.

Schiller Instituttet prioriterer at aktivere de unge. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver, at, i ånden fra Martin Luther King og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, give unge mennesker muligheden for at blive historiske individer, der former fremtiden gennem at gribe ind i den politiske proces her og nu.

Stk. 3. Schiller Instituttet er en uegennyttig organisation. Foreningens midler skal ubeskåret anvendes i overensstemmelse med formålsparagrafferne. Bestyrelsesmedlemmerne og andre, der har tillidshverv for foreningen, gør derfor dette ulønnet.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver individuel eller juridisk person, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse finder sted til Schiller Instituttets kontor eller gennem manglende fornyelse af kontingentet, der automatisk fører til udmeldelse.

Stk. 4. Blandt medlemmerne skelnes mellem aktive medlemmer, støttemedlemmer og passive medlemmer. De aktive medlemmer deltager regelmæssigt i aktiviteter på vegne af Schiller Instituttet og er skriftligt anerkendte af bestyrelsen. Disse aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har lov til at overvære generalforsamlingen med taleret, men har ikke stemmeret. Passive medlemmer og gæster kan deltage i generalforsamlingen med taleret (men ikke stemmeret), hvis bestyrelsen tillader det.

Stk. 5. Medlemmer, der arbejder imod foreningens formål eller er til skade for den, kan ekskluderes af bestyrelsen. Er det aktive medlemmer kan de kræve, at deres eksklusion skal behandles på næste generalforsamling. Ekskluderede medlemmer kan genoptages igen enten ved en beslutning fra generalforsamlingen eller en beslutning i bestyrelsen.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i første kvartal af år med lige årstal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til de aktive medlemmer og støttemedlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af stemmetællere

2.     Valg af dirigent

3.     Formandens beretning

4.     Regnskabsaflæggelse

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Fastsættelse af kontingent

7.     Godkendelse af budget

8.     Valg af formand

9.     Valg af to næstformænd

10.  Valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer

11.  Valg af revisor og en revisorsuppleant

12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Alle aktive medlemmer kan sætte forslag på dagsordenen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. I tilfælde at stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget. Ved valg af formand og næstformænd gælder det, at i tilfælde af at ingen kandidaterne har fået flertal i første omgang, stemmes der igen blandt de to kandidater, der har fået flest stemmer, og som ikke har valgt at trække sig. Er der stemmelighed blandt de to er den siddende formands stemme udslagsgivende. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer er de, der får flest stemmer blandt de opstillede kandidater, efter at hver stemmeberettiget har kastet sin stemme på to af kandidaterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formanden, de to næstformænd og to menige medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, eller for et år ved en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. I tilfælde af at et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke længere kan tjene i bestyrelsen pga. dødsfald, eksklusion eller nedlæggelse af hvervet, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen beslutter selv, hvilke af bestyrelsesmedlemmerne der skal indtage ledige hverv. 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden - og i hans fravær (men med hans accept) en af de to næstformænd - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.7. Bestyrelsen kan udpege særligt velegnede personer fra Danmark og internationalt til æresmedlemmer eller til et rådgivende råd, der kan bidrage med deres erfaring og indsigt til Schiller Instituttets arbejde. Disse skal i begge tilfælde godkendes på næstkommende generalforsamling.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke bestyrelsen eller andre af foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal, hvis fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen og de aktive medlemmer er skriftligt orienteret inden.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Disse vedtægter erstatter Schiller Instituttets tidligere vedtægter, der hermed bortfalder.

Stk. 2. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 2. november 2008.

 

Underskrevet af Tom Gillesberg

Dirigent for generalforsamlingen